Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 3 (EN006.H21.CLC) ngày 20/02/2017

CBGD : Hồ Thị Xuân Vương
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 3 (EN006)
Lớp : EN006.H21.CLC
Phòng : E42
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 2 , ngày 20/02/2017