Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạch số (PH002.H26.CLC) ngày 14/06/2017

CBGD : Nguyễn Thanh Sang
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.H26.CLC
Phòng : C306
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 4 , ngày 14/06/2017