Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tổ chức và cấu trúc máy tính (IT010.I12.HTCL) ngày 10/01/2018

CBGD : Nguyễn Duy Xuân Bách
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Tổ chức và cấu trúc máy tính (IT010)
Lớp : IT010.I12.HTCL
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 10/01/2018