Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giới thiệu ngành (IT009.I14.CLC) ngày 12/01/2018

CBGD : Ngô Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Giới thiệu ngành (IT009)
Lớp : IT009.I14.CLC
Phòng : C101
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 6 , ngày 12/01/2018