Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích (MA006.J12.MTCL) ngày 14/01/2019

CBGD : Cao Thanh Tình
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.J12.MTCL
Phòng : C101
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 14/01/2019