Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J12.CNCL) ngày 17/01/2019

CBGD : Nguyễn Thanh Sơn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J12.CNCL
Phòng : A215
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 5 , ngày 17/01/2019