Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Giải tích (MA006.J31.CLC) ngày 06/08/2019

CBGD : Cao Thanh Tình
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.J31.CLC
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 06/08/2019