Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích (MA006.J31.CLC) ngày 12/08/2019

CBGD : Cao Thanh Tình
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.J31.CLC
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 2 , ngày 12/08/2019