Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Giải tích I (MATH2144.J31.CTTT) ngày 10/08/2019

CBGD : Nguyễn Ngọc Ái Vân
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Giải tích I (MATH2144)
Lớp : MATH2144.J31.CTTT
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 7 , ngày 10/08/2019