Skip to content Skip to navigation

[TB] - Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023

Văn phòng thông báo kế hoạch đăng ký học phần (ĐKHP) trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

 • Từ ngày 18/7/2022 đến 25/7/2022: công bố TKB dự kiến mở trong học kỳ 1.
 • Đợt 1 (Đợt xác nhận ĐKHP): Từ 9h00 ngày 05/8/2022 đến 16h00 ngày 08/8/2022, sinh viên năm 2 xem, xác nhận và có thể hủy ĐKHP đã được đăng ký sẵn trên hệ thống (không được ĐKHP mới). Nếu sinh viên không xác nhận thì kết quả ĐKHP sẽ bị hủy và sinh viên phải ĐKHP lại toàn bộ trong đợt chính thức.
 • Đợt 2 (Đợt ĐKHP chính thức): Từ 9h00 ngày 09/8/2022 đến 16h00 ngày 11/8/2022, sinh viên ĐKHP đợt chính thức trên hệ thống: Sinh viên tất cả các khóa ĐKHP, sinh viên năm 2 có thể điều chỉnh hoặc đăng ký mới. Đợt chính thức được chia làm 3 đợt nhỏ:
 • Từ 9h00 ngày 09/8/2022 đến 16h00 ngày 09/8/2022: Những sinh viên thuộc
  các khóa tuyển năm 2019 (khóa 14) trở về trước được ĐKHP.
 • Từ 9h00 ngày 10/8/2022 đến 16h00 ngày 10/8/2022: Những sinh viên thuộc
  các khóa tuyển năm 2020 (khóa 15) được ĐKHP (các sinh viên chưa tiến hành
  đăng ký ngày 09/8/2022 nói trên vẫn được phép ĐKHP).
 • Từ 9h00 ngày 11/8/2022 đến 16h00 ngày 11/8/2022: Những sinh viên thuộc
  các khóa tuyển năm 2021 (khóa 16) được ĐKHP (các sinh viên chưa tiến hành
  đăng ký ngày 09 và 10/8/2022 nói trên vẫn được phép ĐKHP)
 • Đợt 3 (Đợt ĐKHP hiệu chỉnh): Từ 9h00 ngày 23/8/2022 đến 16h00 ngày 25/8/2022, sinh viên ĐKHP đợt hiệu chỉnh trên hệ thống, tại mục “Đăng ký học phần bổ sung”.
 • Đợt 4 (Đợt ĐKHP cứu xét): Từ 9h00 ngày 05/9/2022 đến 16h00 ngày 09/9/2022, sinh viên xin cứu xét ĐKHP trên hệ thống. Chỉ giải quyết các trường hợp đặc biệt (nhập học trễ, khôi phục ĐKHP vì lý do học phí, …).
 • Từ ngày 30/8/2022: thông báo TKB HK1 năm học 2022-2023
 • Bắt đầu HK1 năm học 2022-2023: 05/9/2022.

Lưu ý: Đối với khóa 2022 Văn phòng sẽ gán TKB dựa theo kế hoạch đào tạo và kết quả kiểm tra anh văn đầu vào.

Chi tiết thông báo trong file đính kèm.

Trân trọng.