Skip to content Skip to navigation

[TB] - Lịch thi giữa kỳ các môn Tiếng Nhật - HK1 NH 2021-2022

Văn phòng Đặc biệt thông báo Lịch thi Giữa kỳ môn Tiếng Nhật 4 và Tiếng Nhật 7 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Link làm bài thi:

JAN04: https://courses.uit.edu.vn/course/view.php?id=8512

JAN07: https://courses.uit.edu.vn/course/view.php?id=8517

Sinh viên làm bài trên moodle và mở Microsoft Teams  bằng điện thoại di động để Cán bộ coi thi giám sát thi. 

Sinh viên lưu ý dự thi đúng thời gian quy định,

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.