Skip to content Skip to navigation

TB về mức thu học phí học lại đối với các học phần tiếng Nhật

Văn phòng thông báo mức thu học phí học lại đối với các học phần tiếng Nhật sẽ căn cứ vào số tiết thực tế giảng dạy, như vậy mức học phí học lại sẽ được tính là 4 tín chỉ thay vì 5 tín chỉ như trong chương trình đào tạo,

Trân trọng.