Skip to content Skip to navigation

Thay đổi phòng học lớp EN006.H11.PMCL

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng học lớp EN006.H11.PMCL chuyển sang học phòng E4.3 bắt đầu kể từ ngày 15/09/216.