Skip to content Skip to navigation

Thời gian học môn Kỹ năng giao tiếp trong học kỳ hè năm học 2017-2018

Văn phòng thông báo đến sinh viên chương trình tiên tiến khóa 2017, môn Kỹ năng giao tiếp (SPCH2713.I31.CTTT) học trong học kỳ hè năm học 2017-2018 sẽ bắt đầu học vào lúc 8h00 sáng thay vì lúc 7h30.

Trân trọng,