Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù CE105.H21.MTCL ngày 8/04/2017

CBGD : Đinh Đức Anh Vũ
Khoa/ Bộ môn : 
Môn học : CE105.H21.MTCL
Lớp : CE105.H21.MTCL
Phòng : E11.2
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 7 , ngày 8/04/2017