Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù lớp IT002.G22.PMCL.2 ngày 29/04/2016

 

CBGD : Hoàng Văn Hà
Khoa/ Bộ môn : CNPM

Môn học : IT002
Lớp : IT002.G22.PMCL.2
Sĩ số : 21

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 Ngày : 29/04/2016

Phòng : C209