Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù lớp IT003.G21.ANTN ngày 31/03/2016

 

CBGD : Ngô Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KHMT

Môn học : IT003
Lớp : IT003.G21.ANTN
Sĩ số : 34

Thời gian : Tiết bắt đầu : 9
Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 Ngày : 31/03/2016

Phòng : E22