Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù lớp NT119.G11.ANTN ngày 26/10/2015

 

CBGD : Nguyễn Tuấn Nam
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT

Môn học : NT119
Lớp : NT119.G11.ANTN
Sĩ số : 36

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 7
Thứ : 2 Ngày : 26/10/2015

Phòng : E44
Máy chiếu : Cần máy chiếu