Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học lớp IT003.G23.PMCL.2 ngày 27/04/2016

 

CBGD : Trần Nguyên Phong
Khoa/ Bộ môn : KHMT

Môn học : IT003
Lớp : IT003.G23.PMCL.2
Phòng : A217

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 0
Thứ : 4 Ngày : 27/04/2016