Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp CE212.G21.MTCL.1 ngày 29/04/2016

 

CBGD : Đào Đức Cơ
Khoa/ Bộ môn : KTMT

Môn học : CE212
Lớp : CE212.G21.MTCL.1
Phòng : A217

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 Ngày : 29/04/2016