Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp CS1113.G11.CTTT.1 ngày 25/12/2015

 

CBGD : Cáp Phạm Đình Thăng
Khoa/ Bộ môn : HTTT

Môn học : CS1113
Lớp : CS1113.G11.CTTT.1
Phòng : A120

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 Ngày : 25/12/2015