Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp IT005.G12.PMCL ngày 27/10/2015

 

CBGD : Nguyễn Tuấn Nam
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT

Môn học : IT005
Lớp : IT005.G12.PMCL
Phòng : E44

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 Ngày : 27/10/2015