Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp NT103.G21.ANTN ngày 29/04/2016

 

CBGD : Hồ Hải
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT

Môn học : NT103
Lớp : NT103.G21.ANTN
Phòng : E32

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 Ngày : 29/04/2016