Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp NT119.G21.ANTT.1 ngày 30/03/2016

 

CBGD : Tô Nguyễn Nhật Quang
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT

Môn học : NT119
Lớp : NT119.G21.ANTT.1
Phòng : C209

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 0
Thứ : 4 Ngày : 30/03/2016