Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp NT330.G21.ANTN ngày 05/05/2016

 

CBGD : Nguyễn Anh Tuấn
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT

Môn học : NT330
Lớp : NT330.G21.ANTN
Phòng : C201

Thời gian : Tiết bắt đầu : 4
Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 Ngày : 05/05/2016