Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp PHYS1214.G21.CTTT ngày 29/04/2016

 

CBGD : Phan Bách Thắng
Khoa/ Bộ môn : HTTT

Môn học : PHYS1214
Lớp : PHYS1214.G21.CTTT
Phòng : E34

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 Ngày : 29/04/2016