Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp báo cáo tiến độ KLTN HK1 năm học 2018-2019 của Khoa HTTT

Sinh viên chương trình Chất lượng cao, Chương trình tiên tiến đang làm KLTN trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 thuộc Khoa Hệ thống thông tin, vui lòng báo cáo tiến độ giữa kỳ KLTN cho giảng viên hướng dẫn và nộp lại báo cáo tiến độ về VP Khoa (mẫu theo file đính kèm).

Hạn chót nhận báo cáo tiến độ trước 11h ngày thứ 6 ngày 16/11/2018. Sau thời gian trên nếu không có báo cáo xem như sinh viên không báo cáo tiến độ giữa kỳ và sẽ bị xử lý theo quy định.

Đối với những nhóm có thay đổi tên đề tài KLTN làm theo mẫu đơn (file đính kèm mẫu KLTN-3) và nộp về VP Khoa hạn chót trước 11 ngày thứ 6 ngày 16/11/2018. 

Trân trọng.