Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp đề cương KLTN của khoa Hệ thống thông tin

Văn phòng thông báo đến sinh viên CTTT và CLC của Khoa HTTT đã đăng ký làm KLTN trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 và đã có giảng viên hướng dẫn vui lòng nộp đề cương (có chữ ký của giảng viên hướng dẫn) về VP Khoa HTTT từ nay đến hết ngày thứ 2 24/09/2018. Đối với sinh viên chưa có giảng viên hướng dẫn vui lòng liên hệ gấp với thầy Sang: sangvm@uit.edu.vn để được phân giảng viên hướng dẫn.

Trân trọng.