Skip to content Skip to navigation

Thông báo quy trình đề cử và tiếp nhận sinh viên tham gia chương trình trao đổi thông qua ACTS

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo quy trình để cử sinh viên trao đổi bậc đại học trong phạm vi Đông Nam Á. Thông tin chi tiết trong file đính kèm./.