Skip to content Skip to navigation

Thông báo tách lớp Anh văn 2 - EN005.H110

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về việc tách lớp Anh văn 2 - EN005.H110.

Lý do: Sĩ số lớp quá đông.

Lớp EN005.H110 - GV. Hồ Thị Nhiên Trinh - Thứ 7, tiết 6789, phòng E41

Lớp EN005.H111 - GV. Hồ Thị Xuân Vương - Thứ 7, tiết 6789, phòng E34

Danh sách đính kèm.

Lịch học bắt đầu từ ngày 24/09/2016.

File đính kèm: