Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi lịch học lớp PH001.H11.ANTN

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi lịch học lớp PH001.H11.ANTN như sau:
Lớp PH001.H11.ANTN sẽ chuyển sang học thứ 5, tiết 678, phòng E2.2 kể từ ngày 07/10/2016.