Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học B2.02 vào ngày 10/12/18

Để phục vụ việc nghiệm thu một số phòng học ở nhà B, Văn phòng sẽ chuyển tạm lớp CE104.J11.MTCL vào thứ 2 tại phòng B2.02 (ngày 10/12/18) sang phòng C108. Sau ngày này lớp vẫn học tại phòng B2.02.

Sinh viên lưu ý và đi học đúng phòng học.

Trân trọng.