Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi thời gian xe 16 chỗ đưa đón CBVC

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên về việc thay đổi thời gian xe 16 chỗ xuất phát từ Học viện Hành chính đến Thủ Đức như sau:  

Thời gian xe xuất phát : từ 6h30 - 6h35

Thời gian áp dụng: bắt đầu từ ngày 17/10/2016