Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022

Văn phòng thông báo thời khóa biểu (dự kiến) mở trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 (file đính kèm)

Lưu ý:

Sinh viên đọc kỹ thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 để nắm rõ thời gian cũng như cách đăng ký học phần,

Thời khóa biểu vẫn được điều chỉnh cho đến khi học kỳ bắt đầu. Riêng phần phân công giảng viên các Khoa/Bộ môn/TTNN vẫn có thể điều chỉnh cho đến khi kết thúc tuần đầu tiên của học kỳ.

Trân trọng.