Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2017-2018

Văn phòng thông báo đến sinh viên chương trình đặc biệt TKB mở trong học kỳ hè năm học 2017-2018 (file đính kèm)

Riêng môn Cơ sở tính toán của chương trình tiên tiến sẽ bắt đầu vào ngày 3-7-2018kết thúc vào ngày 16-7-2018

Trân trọng.