Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc mở môn TỰ CHỌN cho sinh viên chương trình tiên tiến Khóa 2013

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên chương trình tiên tiến khóa 2013 lịch mở lớp hè như sau

Môn học: Big Data

Mã môn học: MSIS405

* Lớp lý thuyết: MSIS405.H31.CTTT

Thứ: 3 và 5

Tiết: 12345

Phòng: E2.3

Thời gian học: 10/07/2017 đến 12/08/2017

* Lớp trợ giảng (MSIS405.H31.CTTT.1)

Thứ: 3 và 5

Tiết: 67890

Phòng: A217

Thời gian học: 10/07/2017 đến 12/08/2017

Trân trọng