Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 1, 2016-2017 đối với khóa 2015 trở về trước

Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017 đối với các khóa từ 2015 trở về trước lên website phòng Kế hoạch Tài chính: http://khtc.uit.edu.vn/node/280