Skip to content Skip to navigation

Tuần thi cuối kỳ của khóa 2020 (5/4-10/4/2021) sinh viên lớp IE229.L21.CNCL vẫn học bình thường

Từ ngày 05/4/2021 đến 10/4/2021 là thời gian thi Cuối kỳ  học kỳ 1 của khóa 2020, theo kế hoạch thì sinh viên các lớp được nghỉ.

Tuy nhiên, vì lớp Artificial Intelligence (IE229.L21.CNCL) bắt đầu muộn nên ngày 05/4/2021 sinh viên vẫn học bình thường tại phòng C107.

Trân trọng.