Skip to content Skip to navigation

V/v chuyển phòng và nghỉ học ngày 10/12/2018

Thứ 2 ngày 10/12/2018 do nhà B phải bảo trì hệ thống điện nên Trường sẽ bố trí lại lịch học như sau:

- Lớp NT213.J11.ANTN.1 - GV Ung Văn Giàu từ B3.02 chuyển sang học tại C310

- Lớp SE310.J11.HTCL.1 thực hành HT2 - Gv. Trần Anh Dũng từ B3.04 sang C110;

- Lớp NT207.ANTN.1 thực hành HT2 - GV. Trần Tuấn Dũng từ B3.08 sang C209

- Các lớp ca chiều phải nghỉ học do nhà C, nhà A đều đã full phòng máy. Văn phòng sẽ báo nghỉ các lớp này và Giảng viên sẽ báo bù lại các lớp này vào tuần dự trữ. Cụ thể các lớp:

B3.04: IT001.J11.ANTN.1- GV. Mai Tiến Dũng

B3.06: NT131.J11.ANTN.1- GV. Lê Đức Thịnh

Trân trọng.