Skip to content Skip to navigation

Chương trình Nhà hùng biện trẻ và Diễn đàn Giáo dục AUN 16 và ASEAN+3

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về chương trình Tuyển chọn giảng viên, sinh viên tham gia cuộc thi Nhà Hùng biện trẻ và Diễn đàn Giáo dục AUN lần thứ 16 và ASEAN+3 lần thứ 5 tại Thái Lan. 

Chi tiết các bạn sinh viên xem file đính kèm.

File đính kèm: