Skip to content Skip to navigation

[HV_CTTT] - Điều chỉnh thời gian bắt đầu môn Tiếng Anh chuyên ngành CNTT_chương trình tiên tiến

Văn phòng thông báo đến sinh viên chương trình tiên tiến: môn Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (SPCH3723) sẽ dời thời gian bắt đầu sang ngày 10/5/2021, vì môn Tiếng Anh II vừa thi ngày 23/4/2021 và điểm chưa được cập nhật, nên chưa thể đăng ký môn tiếng Anh chuyên ngành CNTT.

(Tiếng Anh II là môn tiên quyết của tiếng Anh chuyên ngành CNTT)

Trân trọng.