Skip to content Skip to navigation

[HV]_Điều chỉnh TKB các lớp tiếng Nhật 3 mở trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 từ ngày 19/7/2021

Để rút ngắn thời gian học ở các lớp tiếng Nhật 3 (các lớp có thời gian học từ 07/06/2021-14/08/2021), từ ngày 19/7/2021 Văn phòng sẽ tăng thêm 1 buổi ở các lớp tiếng Nhật này, như vậy thay vì học 3 buổi/tuần sẽ được điều chỉnh thành 4 buổi/tuần.

Việc rút ngắn thời gian này để sinh viên kịp thi kết thúc môn trong tháng 8/2021 và bắt đầu cho học kỳ mới vào ngày 06/09/2021.

Chi tiết thời gian tăng buổi (file đính kèm, dòng tô vàng chữ đỏ).

Trân trọng.