Skip to content Skip to navigation

Chương trình Tiên tiến

Tổng quan về Chương trình Tiên tiến

Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 là việc phê duyệt đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ (nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược dài 15 năm (2006 - 2020), mục tiêu của đề án là đưa giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới.

Kế hoạch giảng dạy - Chương trình Tiên tiến

TT CÁC HỌC PHẦN GỐC (OSU courses) CÁC HỌC PHẦN ĐHCNTT (UIT courses) KHỐI LƯỢNG Number of credits HỌC KỲ Semester Mã số Course ID Tên học phần Course Name Mã số Course ID Tên học phần Course Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giáo dục đại cương bắt buộc - Genetal education, math and basic sciences 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 5 X 2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 X 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 X 4 ENGL 1113 English Composition I Tiếng Anh I 3 X 5 ENGL 1213 English...

Kế hoạch giảng dạy

TT CÁC HỌC PHẦN GỐC (OSU courses) CÁC HỌC PHẦN ĐHCNTT (UIT courses) KHỐI LƯỢNG Number of credits HỌC KỲ Semester Mã số Course ID Tên học phần Course Name Mã số Course ID Tên học phần Course Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giáo dục đại cương bắt buộc - Genetal education, math and basic sciences 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 5 X 2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 X 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 X 4 ENGL 1113 English Composition I Tiếng Anh I 3 X 5 ENGL 1213 English...

Danh sách học phần - Chương trình Tiên tiến

STT Mã MH Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Credits Loại MH Loại HP Học kỳ Syllabus 1 MATH2144 Calculus I Giải tích I 4 TN ĐC 1_HK1 2 CS1113 Computer science I Khoa học máy tính I 4 TN ĐC 1_HK1 3 SS001 Fundamental principles of Marxism-Leninism Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 5 XH ĐC 1_HK1 4 ENGL1113 English composition I Tiếng Anh I 3 NN ĐC 1_HK1 5 ADENG 1 Intensive English I Tiếng Anh tăng cường I N/A NN ĐC 1_HK1 6 PE001 Physical Education A Giáo dục thể chất A N/A TD ĐC 1_HK1 7...

Chương trình đào tạo - Chương trình Tiên tiến

Cấu trúc chương trình KHỐI KIẾN THỨC (Courses) SỐ TC (No. Credits) Các học phần bắt buộc (134 TC) Compulsary courses (134 Credits) 1 Kiến thức giáo dục đại cương General Education, Math and Basic Science 51 2 Kiến thức cơ sở chung Basic core courses 28 3 Kiến thức cơ sở ngành Major core courses 32 4 Kiến thức chuyên ngành C oncentration courses 9 5 Thực tập tốt nghiệp và thiết kế tốt nghiệp Graduation practice and Graduation Thesis 14 Các học phần tự chọn ( 6 TC) Elective courses ( 6 Credits) 6...

Đội ngũ giảng viên

STT Tên Nơi công tác GIẢNG VIÊN NGOÀI NƯỚC 1 GS. David Douglas University of Arkansas, USA 2 GS. Paul Crona University of Arkansas, USA 3 GS. Doug Heisterkamp Oklahoma State University, USA 4 GS. Michel Toulouse Oklahoma State University, USA 5 GS. Nguyễn Ngọc Thành Wroclaw University of Technology, Ba Lan 6 GS. Janusz Sobecki Wroclaw University of Technology, Ba Lan 7 GS. Radoslan Katarzyniak Wroclaw University of Technology, Ba Lan 8 GS. Cyrus Shahabi University of Southern California, USA 9...

Trường ĐH Bang Oklahoma

Giới thiệu về Đại học Bang OKLAHOMA – HOA KỲ Đại học Bang Oklahoma (Oklahoma State University – OSU) thành lập từ năm 1890, cơ sở chính tại Stillwater, Oklahoma và 4 cơ sở khác gồm Tulsa, OKC, Okmulgee và CHS. OSU đào tạo trên 35 ngàn sinh viên, trên 350 chuyên ngành bậc đại học và sau đại học với 10 trường đại học thành viên. Trong đó College of Arts and Sciences với 24 khoa chuyên môn là đơn vị cùng xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo tiên tiến. Trường có một số đánh giá xếp hạng như...