Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạng máy tính (IT005.L11.ANTN) ngày 07/01/2021

CBGD : Lê Kim Hùng
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Nhập môn mạng máy tính (IT005)
Lớp : IT005.L11.ANTN
Phòng : E118
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 07/01/2021