Skip to content Skip to navigation

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG

Thân chào các bạn,

VP thân gửi các bạn các quy đình về Đào tạo chương trình Tài năng như sau:

QĐ số 211/QĐ-ĐHCNTT ngày 17/4/2019

QĐ số 131/QĐ-ĐHCNTT ngày 08/3/2022 (mới)

Trân trọng./.