Skip to content Skip to navigation

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Chào các bạn,

Đây là các quy định về đào tạo ngoại ngữ tại UIT, các bạn chú ý:

1. QĐ số 547/QĐ-ĐHCNTT ngày 30/8/2019: bắt buộc áp dụng từ khóa 2019, các khóa tuyển sinh trước 2019 có thể lựa chọn áp dụng quy định này hoặc các quy định trước đó.

2. QĐ số 141/QĐ-ĐHCNTT ngày 16/3/2018: bắt buộc áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ 2017

Hướng dẫn sinh viên đại học hệ chính quy thực hiện các quy định về chuẩn quá trình và chuẩn đầu ra ngoại ngữ: tại đây

Trân trọng./.