Skip to content Skip to navigation

Data Mining: Concepts and Techniques

Data Mining: Concepts and Techniques
Ký hiệu: 
C1.0133
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Morgan Kaufmann
Tác giả: 
Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
744
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
Đĩa: