Skip to content Skip to navigation

Distributed Systems

Distributed Systems
Ký hiệu: 
C1.0142
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Addison Wesley
Tác giả: 
George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordan Blair
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
1072
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
5
Đĩa: