Skip to content Skip to navigation

File System Forensic Analysis

File System Forensic Analysis
Ký hiệu: 
C1.0144
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Addison Wesley
Tác giả: 
Brian Carrier
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
600
Năm xuất bản: 
2005
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: