Skip to content Skip to navigation

High Performance Computing Paradigm And Infrastructure

High Performance Computing Paradigm And Infrastructure
Ký hiệu: 
C1.0048
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Laurence T.Yang, Minyi Guo
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
778
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
Đĩa: